Kameraövervakning

Vilhelmina Bostäder har för närvarande kameraövervakning i trapphusen på Strandvägen 4.

Varför kameraövervakar vi?

VIBO kan använda sig av elektronisk kameraövervakning av exempelvis soprum eller trapphus i de fall vi får för stora problem när de regler som gäller för soprummet inte respekteras eller när vissa händelser i ett trapphus skapar otrygghet för de boende.

Vid kameraövervakning innebär det att information kan lagras om vilken person som har in- och utpasserat vid viss tidpunkt. Information om vart en viss person befunnits vid en viss tidpunkt är en personuppgift om den går att koppla till en fysisk person.

 

Laglig grund:

För att uppgifter enligt ovan ska få registreras, krävs att syftet med registreringen väger upp för det integritetsintrång det innebär att få sina uppgifter behandlade. VIBOs syfte med behandlingen är att kunna säkerställa att bland annat ordningsregler följs eller för att skapa trygghet. VIBOs intresse av att förhindra och komma tillrätta med skadegörelse och misskötsamhet väger i det här fallet tyngre än den enskildes intresse. Kameraövervakningen är nödvändig för att uppfylla VIBOs intresse av att ha god ordning i fastigheterna och trygghet för de boende.
Uppgifterna kommer inte att användas i de fall någon brottslig handling eller regelöverträdelse inte förekommit. De åtgärder som kan komma att vidtas vid regelöverträdelser är att VIBO kan anmoda en hyresgäst att vidta rättelse, kräva ersättning för skada etc. Regelöverträdelser som kan föranleda åtgärd enligt ovan kan vara t.ex. misskötsamhet eller skadegörelse i soprum. Enligt datainspektionen behövs det inte sökas tillstånd hos Länsstyrelsen eftersom VIBO inte filmar område där allmänheten har tillträde.

 

Hur länge lagrar vi uppgifterna?

Personuppgifterna lagras inte längre tid än nödvändigt och kommer att finnas tillgänglig som längst i sju dagar och sedan raderas.

 

Vilka rättigheter har du?

Dina rättigheter går att hitta i Dataskyddsförordningen artikel 15 och 17. Du kan också klaga hos Datainspektionen om du tycker att VIBO bryter mot lagar, regler eller avtal.