previous arrow
next arrow
Slider

 

Om Vilhelmina Bostäder AB, VIBO

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Vilhelmina kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, används för kommunal verksamhet eller kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten.

För oss är det viktigt att den bostad du hyr, blir ett hem för dig!

VIBO idag

VIBO är idag Vilhelminas störste aktör på hyresmarknaden med en stor marknadsandel. Vi förvaltar ca. 700 hyreslägenheter och har också ett fyrtiotal lokaler med centralt läge i Vilhelmina.

VIBO imorgon

Med den utveckling som varit och som fortgår är det vår ambition är att fortsätta att tillgodose de bostads- och lokalbehov som finns i Vilhelmina. Vår målsättning är att skapa en balans i utbud och efterfrågan.

Organisation

Det här är VIBO

Vilhelmina Bostäder AB är ett allmännyttigt bostadsföretag.

VIBOs verksamhet är att inom Vilhelmina kommun förvärva, äga, förvalta fastigheter eller tomträtter och bygga bostäder, affärslägenheter, lokaler för småindustri och hantverk och kollektiva anordningar samt bedriva härmed förenlig verksamhet.

VIBO är ett aktiebolag som till 100 % ägs av Vilhelmina Kommun.

Styrelsen består av fem ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Vilhelmina Kommun.

Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande inom styrelsen.

För att verkställa styrelsens beslut och leda verksamheten finns en verkställande direktör anställd.