För att främja en rättvis och väl fungerande uthyrning av parkerings- och garageplatser så följer vi den uthyrningspolicy som finns. Se denna länk: uthyrningspolicy för garage- och parkeringsplatser

Regler för att nyttja bil- och garageplats

 • Parkering får endast användas till trafikdugligt fordon.
 • Platsen får inte hyras ut i andra hand eller överlåtas utan hyresvärdens medgivande.
 • Platsen får endast nyttjas för det ändamål och användningssätt som anges i avtalet.
 • Uppställningsplatsen får absolut inte nyttjas som förråd eller förvaringsplats.
 • För bilplats med eluttag gäller att eluttaget endast får användas för anslutning av motorvärmare och/eller kupévärmare med en högsta sammanlagda effekt av 1300W med 6 amperes säkring.
 • Eluttaget ska alltid hållas låst och motorvärmarkabeln får endast vara ansluten till eluttaget då kabeln är kopplad till bilen.
 • Tomgångskörning är inte tillåtet.
 • Biltvätt och spolning är inte tillåtet.
 • Fordonet måste parkeras så att andra kan komma in eller ut ur sina fordon och annans fordon får inte blockeras så att detta inte kan köra iväg.
 • Fordonet får inte utgöra någon skaderisk eller miljöfara gällande läckande vätska eller trasiga fönster- och lyktglas. Det får därmed inte heller förvaras något brandfarligt som gasol, bensin eller liknande på platsen.
 • Endast mindre reparations- och underhållsarbeten på fordonet får utföras på platsen. Reparations- och underhållsarbeten på fordonet som är störande eller medför intrång på annans uppställningsplats eller annat utrymme får inte utföras. Arbeten som medför risk för brand eller annat fara för fastigheten eller annans egendom får inte heller utföras.
 • Hyresgästen svarar för att omgående vidta nödvändiga och lagstadgade åtgärder i fall av spill av miljöfarliga ämnen.
 • Fordon som är i sådant skick att det av hyresvärden bedöms vara fordonsvrak, får inte förvaras uppställt på bilplatsen. Har fordonets ägare, efter uppmaning från Vilhelmina Fastighetsförvaltning, inte flyttat fordonet har hyresvärden rätt att flytta fordonet till särskild uppställningsplats. Efter erforderligt tillstånd har hyresvärden rätt att skrota fordonet. Fordonets ägare är skyldig att ersätta samtliga kostnaderna i samband med flyttning och skrotning av bilvrak.
 • Hyresvärden har rätt till tillträde till biluppställningsplatsen för utförande av erforderliga reparations- och underhållsarbeten.
 • Hyresvärden svarar ej för övervakning av biluppställningsplats och avsäger sig allt ansvar för skadegörelse på, eller stöld av fordonet eller däri förvarad egendom.
 • Gällande snöröjning så är det den som hyr en öppen parkeringsplats eller carport som själv ansvarar för att snöröja ytan. Den som hyr garage med egen port ansvarar för snöröjning 50 cm från porten.
 • Även om inte bilen ska flyttas precis när det kommit mycket snö så är det bra om det blir skottat runt bilen. Detta av hänsyn till de som har parkeringarna intill.
 • Hyresgäst av bostad eller lokal rekommenderas att hyra plats för sitt fordon.
 • Parkering är endast tillåten på anvisad plats i övrigt gäller parkeringsförbud. Uppsatta skyltar visar vad som gäller. Vaktbolag ronderar och sköter parkeringsövervakningen.
 • Besökande parkeringarna är endast till för besökare till fastigheten där parkeringen finns.
 • Hyresgäst av lägenhet som behöver en extra parkeringsplats till en gäst längre än 24 timmar eller med tillgång till motorvärmare kan kontakta Vilhelmina Fastighetsförvaltning för hyra av tillfällig parkerings plats.
 • Vid i- och urlastning av bil gäller att man kan tillfälligt parkera på ej anvisad plats om det pågår en aktivitet kring fordonet under sammanlagt 10 minuter.
 • Bilplatsavtalet kan komma att sägas upp om reglerna för parkering inte följs.

Laddning av el- och hybridbilar

Ladda aldrig i ett vanligt eluttag!

Det är inte tillåtet att ladda bilens batteri från ett vanligt uttag, varken i garage, via elstolpe på parkeringen eller från eluttag i gemensamma utrymmen. Att ladda en elbil i ett vanligt uttag kan innebära allvarliga säkerhetsproblem då det inte är dimensionerat för hög belastning under lång tid och det ökar brandrisken.

Behöver du som hyresgäst möjlighet att ladda din el- eller hybridbil?

I vårt befintliga bestånd möjliggör vi laddning av el- och hybridbilar via befintliga motorvärmarstolpar, allt eftersom det efterfrågas. Vi tar fram bästa lösningen beroende på hur mycket el som går att få till parkeringsplatsen samt hur säkerheten kan lösas. Om nog mycket el finns tillgänglig till platsen uppgraderas motorvärmarstolpen med ett nytt eluttag. Laddningsstyrkan som stolpen kommer att ge klassas som normalladdning. Det är den laddström som Energimyndigheten rekommenderar.

Kostnad

Att uppgradera en befintlig motorvärmarstolpe till en för laddning av el- eller hybridbil innebär en hyreshöjning med en schablonsumma per månad.